ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT:

1. Actele de proprietate ale imobilului:
a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
- contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
- proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizata;
- adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copie legalizata;
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
- sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
- dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare - copie legalizata;
- schita anexa contract - copie xerox.
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.


* In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (duplicat de la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
*** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
**** In cazul in care actele originale au fost pierdute si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca "in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate".


ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor, etc - copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in "intravilanul nou") - in original.


ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor, etc - copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.


ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie - in original;
2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox;
3. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;
5. Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
6. Documentatia tehnica vizata spre neschimbare, parte integranta a Autorizatiei de Construire (Plan de situatie si Relevee, intocmite de arhitect cu stampila Primariei "VIZAT SPRE NESCHIMBARE") - copii xerox;
7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;
8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;
10. Adeverinta numar postal (doar pentru judetul Ilfov) - original sau copie legalizata;
11. Certificat de performanta energetica (obligatoriu pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, iar anterior datei de 19.07.2013 - doar daca exista) - original sau copie legalizata;
12. Certificat de atestare a edificarii constructiei, eliberat de compartimentul Urbanism din cadrul Primariei locale - copie legalizata.


* Pentru Adeverinta numar postal si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60-120 RON (regim normal) sau 300-600 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.


ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox;
2. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;
6. Certificat de urbanism pentru dezmembrare / alipire - doar pentru dezmembrarile / alipirea cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - copie legalizata.


ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox;
2. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;
6. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate [si a suprafetei imobilului (daca este cazul)] - in original.


ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD, SAU CERTIFICATULUI DE URBANISM:

1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;
2. Actele de proprietate - copii xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
4. Certificat de urbanism - copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs [daca nu aveti vi-l obtinem noi]) - copie xerox (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).